Masz pomysł na własną firmę? Zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą?
Odwiedź nas! Zapewnimy Ci kompleksowe wsparcie w poprawie sytuacji zawodowej!

DOKUMENTY REKRUTACYJNE KANDYDATA:

 

Regulamin rekrutacji uczestników(1_Reg. rekrutacji uczestników - aktualizacja z dn. 06.04.2017)

 

Załączniki do Formularza rekrutacyjnego:

WYKAZ DOKUMENTÓW PO ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO PROJEKTU:

 • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Oświadczenie Uczestnika projektu)
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu
 • Kserokopie otrzymanych zaświadczeń dokumentujących uzyskanie pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych - jeżeli dotyczy

 

DOKUMENTY UCZESTNIKA PROJEKTU – WSPARCIE FINANSOWE I FINANSOWE POMOSTOWE:

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - (Reg. przyznawania śr. fin. na rozwój przedsiębiorczości - aktualizacja z 13.12.2017)

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  - nieaktualny (2_Reg. przyznawania śr. fin. na rozwój przedsiębiorczości)

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - nieaktualny (2_Reg. przyznawania śr. fin. na rozwój przedsiębiorczości - aktualizacja z 01.08.2017.pdf)

Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Partnerem projektu (3_Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego)

Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Partnerem projektu nieaktualna (3_Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego)

 
 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdów dla Uczestników projektu na Szkolenia z zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz na Doradztwo indywidualne

 1. Wzór wniosku o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną
 2. Wzór wniosku o zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym
 3. Wzór oświadczenia Uczestnika projektu o cenie najtańszego biletu na danej trasie z podaniem liczby kilometrów
 4. Wzór umowy użyczenia samochodu

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem i osobami zależnymi dla Uczestników projektu za czas uczestnictwa w Szkoleniu z zakładania i prowadzenia własnej firmy

 1. Wzór wniosku o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ dziećmi lub osobą zależną
 2. Wzór oświadczenia o odpowiedzialności Uczestnika projektu za wybór opiekuna, który sprawował/ instytucji, która sprawowała opiekę nad dzieckiem/ dziećmi/ osobą zależną
 3. Wzór oświadczenia o braku możliwości zapewnienia innej bezpłatnej opieki dla dziecka do lat 7 na czas udziału w Szkoleniu z zakładania i prowadzenia własnej firmy
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego osoby zależnej Uczestnika projektu, z którym Uczestnika projektu łączą więzy rodzinne lub powinowactwa i z którym Uczestnik projektu pozostaje w gospodarstwie domowym
 

 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (9.3_Regulamin Komisji Oceny Wniosków.doc)
 

Dokumenty do rozliczenia środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 1. Rozliczenie wydatków dotacji inwestycyjnej w ramach Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego
 2. Szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na uruchomienie działalności gospodarczej wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych
 3. Protokół zdawczo-odbiorczy wykonanych robót remontowo-budowlanych
 4. Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem
 5. Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące przeznaczenia odzyskanego VAT-u (dotyczy wyłącznie podatników podatku VAT)
 6. Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące parametrów zakupionego używanego środka trwałego/wyposażenia
 7. Oświadczenie Sprzedawcy używanego środka trwałego
 8. Opis dokumentu - wsparcie finansowe

Dokumenty do rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego:

 1. Oświadczenie o opłaceniu składek ZUS
 2. Zestawienie półrocznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego finansowego