Masz pomysł na własną firmę? Zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą?
Odwiedź nas! Zapewnimy Ci kompleksowe wsparcie w poprawie sytuacji zawodowej!

Projekt „LUBELSKI PRZEDSIĘBIORCA SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości


Celem głównym Projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie lubelskim w okresie do 31.03.2019 r. dzięki utworzeniu 72 mikroprzedsiębiorstw przez Uczestników Projektu.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • wzrost wiedzy z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (DG) oraz pisania biznes planów przez 82 osoby do 31.03.2019 r.,
 • zapewnienie wsparcia finansowego 72 Uczestnikom poprzez przekazanie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie DG oraz wsparcia pomostowego do 31.03.2019 r.,
 • podniesienie wiedzy z zakresu zarządzania firmą przez 72 osoby do 31.03.2019 r.

 

 Dla osób zakwalifikowanych do Projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 • szkolenia z przedsiębiorczości oraz doradztwo indywidualne z zakresu pisania biznesplanu przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej – usługi szkoleniowo-doradcze będą realizowane w 3 kategoriach:
   • podstawowa – dla osób, które nie posiadają żadnej wiedzy z zakresu prowadzenia firmy (szkolenia w wymiarze 40 godzin z zakładania i prowadzenia własnej firmy + średnio 14 godzin (nie mniej niż 8 godzin) doradztwa indywidualnego),
   • średniozaawansowana – dla osób, które posiadają wiedzę ogólną, teoretyczną z zakresu prowadzenia firmy (szkolenia w wymiarze 24 godzin z zakładania i prowadzenia własnej firmy + średnio 10 godzin (nie mniej niż 6 godzin) doradztwa indywidualnego),
   • zaawansowana – dla osób, które posiadają praktyczne doświadczenie w prowadzeniu firmy i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości:
    • prowadziły własną działalność gospodarczą i/lub,
    • były wspólnikami/udziałowcami w dowolnej spółce i/lub,
    • były osobami współpracującymi1 i posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia firmy

  (średnio 8 godzin (nie mniej niż 6 godzin) doradztwa indywidualnego),

 • wypłatę środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 23 398,68 zł/os.,
 • wsparcie pomostowe udzielane po rozpoczęciu działalności gospodarczej, tj. wsparcie pomostowe finansowe przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy – w kwocie do 1 850,00 zł/miesiąc oraz wsparcie pomostowe doradcze (doradztwo biznesowe).

 

Uczestnikom Projektu oferujemy ponadto:

 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie z przedsiębiorczości i doradztwo indywidualne przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • możliwość pokrycia kosztów opieki nad osobą zależną na czas szkolenia z przedsiębiorczości,
 • catering podczas szkolenia z przedsiębiorczości,
 • komplet materiałów szkoleniowych.

----------------------------------------
1Definicja osoby współpracującej zgodna z art.8 ust.11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.).

Kryteria uczestnictwa w projekcie