Masz pomysł na własną firmę? Zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą?
Odwiedź nas! Zapewnimy Ci kompleksowe wsparcie w poprawie sytuacji zawodowej!

Uczestnikami Projektu mogą być osoby fizyczne, która spełniają jednocześnie następujące kryteria formalne:

 • wiek 30 lat2 i więcej – weryfikowany na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu rekrutacyjnym,
 • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu KC) – oświadczenie,
 • posiadają status osoby bezrobotnej3 lub biernej zawodowo4 – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie,
 • należą co najmniej do jednej z następujących grup:
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia – oświadczenie,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami5 – orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach6 do ISCED 3 – kserokopia dyplomu ukończenia danego stopnia edukacji oraz oświadczenie o posiadanym wykształceniu.
 

Na etapie rekrutacji premiowana będzie przynależność do danej grupy docelowej (maksymalna liczba pkt, jaką można uzyskać - 18 pkt). Preferowane będą osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby niepełnosprawne - 4 pkt,
 • osoby w wieku 50+ - 4 pkt,
 • kobiety - 4pkt,
 • osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym - 3 pkt,
 • osoby zamierzające założyć przedsiębiorstwo społeczne - 3 pkt.

 

______________________________________________________

 

[2] Wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie – tj. od dnia 30 urodzin.

[3] Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

[4] Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

[5] Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).

[6] Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.

ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.Ze wsparcia udzielanego w ramach Projektu realizowanego przez INTER-COMP Marcin Lasek w partnerstwie z Korporacją VIP Sp. z o.o. będą wyłączone co najmniej:

 • osoby, które były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadały aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić datę faktycznego uruchomienia działalności gospodarczej,
 • osoby korzystające równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PROW, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • osoby, wobec których orzeczono karę zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn zm.).

Szczegółowe kryteria uczestnictwa w Projekcie będą zawarte w Regulaminie rekrutacji Uczestników.