Masz pomysł na własną firmę? Zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą?
Odwiedź nas! Zapewnimy Ci kompleksowe wsparcie w poprawie sytuacji zawodowej!

ROZPOCZĘCIE DRUGIEJ TURY REKRUTACJI

 

INTER-COMP Marcin Lasek wraz z Korporacją VIP Sp. z o.o. ogłaszają II turę rekrutacji do projektu „Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu”. Nabór Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami odbędzie się w dniach:

 

 

od 01.09.2017 r. do 26.09.2017 r. włącznie w godz.: 8:00 – 16:00 (Biuro projektu),  8:00 – 18:00 (Punkt informacyjno-rekrutacyjny).

 

MIEJSCA NABORU DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Biuro projektu

INTER-COMP Marcin Lasek

ul. Peowiaków 8/1, 22-400 ZAMOŚĆ

czynne: pn-pt: 8.00 – 16.00

Punkt informacyjno-rekrutacyjny

INTER-COMP Marcin Lasek

ul. Lipowa 14/5, 20-024 LUBLIN

czynne: pn-pt: 8.00 – 18.00

 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: 790-702-252, 501-752-004, 575-260-610

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (WL) (zamieszkujące WL w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEiIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Kandydat do projektu musi należeć co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

Premiowana będzie przynależność do danej grupy docelowej. Maksymalna liczba pkt, jaką można uzyskać, wynosi 18 pkt:

 • osoby z niepełnosprawnościami - 4 pkt,
 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia - 4 pkt,
 • kobiety – 4 pkt,
 • osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym – 3 pkt,
 • osoby zamierzające założyć przedsiębiorstwo społeczne – 3 pkt.

Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące dla II tury rekrutacji znajdują się w zakładce „Dokumenty”.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami.

 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych (Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami) należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną lub kurierem w wyznaczonym terminie do Biura projektu lub Punktu informacyjno-rekrutacyjnego (godz.: od 8:00 do 16:00 – Biuro projektu, 8:00 – 18:00 - Punkt informacyjno-rekrutacyjny).

 

Decyduje data wpływu dokumentów.Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji i po jej zakończeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

 Każdy Kandydat, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma poświadczenie wpływu opatrzone datą przyjęcia, zawierające nadany Numer Identyfikacyjny Kandydata (NIK).

 

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

DOKUMENTY SKŁADANE W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZONY NABÓR DO PROJEKTU:

 • Formularz rekrutacyjny, zgodny z załącznikiem nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników,
 • Załączniki do Formularza rekrutacyjnego:
 • Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa lubelskiego (WL) (składane przez wszystkich Kandydatów),
 • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (jeżeli dotyczy),
 • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (jeżeli dotyczy),
 • Kserokopia dyplomu ukończenia danego stopnia edukacji (potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz Oświadczenie o posiadanym wykształceniu (składane przez wszystkich Kandydatów),
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP (jeżeli dotyczy),
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) (jeżeli dotyczy).

DOKUMENTY REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE:

Po zakwalifikowaniu się Kandydata do udziału w projekcie należy dostarczyć do Biura projektu w ciągu 5 dni roboczych następujące dokumenty:

 • Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu,
 • Kserokopie otrzymanych zaświadczeń dokumentujących uzyskanie pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych(jeżeli dotyczy).

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Dokumenty rekrutacyjne można odebrać osobiście w Biurze projektu przy ul. Peowiaków 8/1, 22-400 Zamość w godz. od 8:00 do 16:00, bądź pobrać ze strony internetowej www.lubelskiprzedsiebiorca.eu (zakładka: „Dokumenty”).

Formularz rekrutacyjny spełnia wszystkie kryteria formalne i zostaje przekazany do oceny merytorycznej, jeśli:

 • został złożony w terminie trwania naboru, tj. w okresie: 01.09.2017 r. - 22.09.2017 r. (w godz.: 8:00 – 16:00 – Biuro projektu, 8:00 – 18:00 - Punkt informacyjno-rekrutacyjny) osobiście/ pocztą tradycyjną/ firmą kurierską,
 • jest przygotowany i złożony według wzoru udostępnionego na stronie projektu (zakładka „Dokumenty”),
 • jest wypełniony w języku polskim,
 • wszystkie wymagane pola Formularza rekrutacyjnego są kompletnie wypełnione - w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy” lub oznaczyć je znakiem „-”,
 • w Formularzu rekrutacyjnym są uzupełnione wszystkie niezbędne dane pozwalające na ocenę przynależności Kandydata do grupy docelowej – w trakcie oceny formalnej zostanie zweryfikowane czy status zawodowy Kandydata kwalifikuje go do udziału w projekcie,
 • do Formularza rekrutacyjnego są dołączone wszystkie oświadczenia, które dotyczą Kandydata – kompletnie uzupełnione i podpisane (zakładka „Dokumenty”); każdy Kandydat powinien ponadto dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia danego stopnia edukacji (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • do Formularza rekrutacyjnego jest dołączone AKTUALNE Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP, w przypadku gdy Kandydat jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy JAKO OSOBA BEZROBOTNA,
 • do Formularza rekrutacyjnego jest dołączone Orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), w przypadku gdy Kandydat jest osobą niepełnosprawną,
 • jest podpisany w wyznaczonych miejscach przez uprawnioną osobę.

UWAGA!

 • Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny komputerowo lub odręcznie (długopisem koloru niebieskiego),parafowane na każdej ze stron, wrazz wymaganym kompletem załączników.
 • Wymaga się czytelnych podpisów Kandydatów na dokumentach rekrutacyjnych, w miejscach do tego wskazanych.
 • Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydataoraz opatrzone na każdej stronie kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym czytelnym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata i parafką na każdej ze stron. Jednocześnie każdy z Kandydatów zobowiązany jest przedstawić wszystkie oryginały dokumentów, których kserokopie zostały złożone do biura projektu celem potwierdzenia ich autentyczności.
 • DATY: na Formularzu rekrutacyjnym i oświadczeniach MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z DATĄ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW.

Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych odbywać się będzie na bieżąco.

ABY UZYSKAĆ JAK NAJWYŻSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZA „KRÓTKI OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”, NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ WSKAZÓWKAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI WYPEŁNIENIA CZĘŚCI FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. (Instrukcja wypełniania części III Formularza rekrutacyjnego)


Należy mieć na względzie, że ocena Komisji Rekrutacyjnej uzależniona jest od stopnia zaangażowania wypełniającego Formularz rekrutacyjny, tj. od tego jak zaprezentujemy planowaną działalność gospodarczą i jak uzasadnimy, że utrzyma się ona na rynku nie tylko przez okres 12 miesięcy – czyli w czasie trwania projektu, ale i po jego zamknięciu. Warto zatem poświęcić czas na stworzenie opisu rzetelnego, uzasadniającego wykonalność: proceduralną, finansową i organizacyjną planowanej działalności gospodarczej, a także jej realność i trwałość.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW!

 

 

ROZPOCZĘCIE PIERWSZEJ TURY REKRUTACJI

INTER-COMP Marcin Lasek wraz z Korporacją VIP Sp. z o.o. ogłaszają I turę rekrutacji do Projektu „LUBELSKI PRZEDSIĘBIORCA SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU”.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami odbędzie się w dniach:

od 29.04.2017 r. (sobota) do 16.05.2017 r. w godz. 8:00 – 16:00.

W dniu 29.04.2017 r. (sobota), tj. pierwszego dnia naboru, Biuro Projektu będzie czynne w godz. 8:00-16:00.

W pozostałe dni wolne od pracy, tj.: 30.04, 01.05, 03.05, 06-07.05, 13-14.05, Biuro Projektu będzie nieczynne.

Dokumenty można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem. Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

Dane Biura Projektu

INTER-COMP Marcin Lasek

ul. Peowiaków 8/1, 22-400 Zamość

Biuro Projektu czynne: pn-pt: 8.00 – 16.00

tel.: 790-702-252, 575-260-610

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy Kandydat, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma poświadczenie wpływu opatrzone datą przyjęcia, zawierające nadany Numer Identyfikacyjny Kandydata (NIK).

W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny może zostać zmieniony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 100.

W celu pobrania i wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych prosimy przejść do zakładki „Dokumenty”.

ETAPY REKRUTACJI DO PROJEKTU:

 1. ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH W OKRESIE TRWANIA REKRUTACJI:
 • Formularz rekrutacyjny, zgodny z załącznikiem nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników,
 • Załączniki do Formularza rekrutacyjnego:
  • Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa lubelskiego (WL) (składane przez wszystkich Kandydatów),
  • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (jeżeli dotyczy),
  • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (jeżeli dotyczy),
  • Kserokopia dyplomu ukończenia danego stopnia edukacji (potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz Oświadczenie o posiadanym wykształceniu (składane przez wszystkich Kandydatów),
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP (jeżeli dotyczy),
  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) (jeżeli dotyczy).
 1. I ETAP OCENY, SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW:

a) ocena formalna Formularza rekrutacyjnego, której celem będzie stwierdzenie kompletności formularza oraz kwalifikowalności uczestników. Za niespełnienie kryteriów formalnych skutkujące odrzuceniem Formularza i pozostawieniem go bez oceny, uważa się: niepodpisanie wymaganych oświadczeń i nieuzupełnienie danych pozwalających na ocenę przynależności Kandydata do grupy docelowej. Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu rekrutacyjnym. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu rekrutacyjnym Beneficjent powiadomi Kandydata, niezwłocznie po ich wykryciu. Jednocześnie, jeżeli na etapie oceny Formularza rekrutacyjnego stwierdzi się, iż osoba nie przynależy do grupy docelowej projektu, nie podlega dalszej ocenie. Do oceny merytorycznej zostają przekazane wyłączenie Formularze rekrutacyjne poprawne pod względem formalnym.

b) ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem opisanego pomysłu na otwarcie działalności gospodarczej (DG). Ocena ta będzie dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną. W ramach tego etapu oceny można otrzymać max. 30 pkt.

c) przynależność do grupy docelowej, za którą można otrzymać max. 18 pkt:

 • posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej – 4 pkt,
 • posiadanie wieku powyżej 50 lat - 4 pkt,/li>
 • bycie kobietą – 4 pkt,
 • posiadanie wykształcenia co najwyżej gimnazjalnego – 3 pkt,
 • planowanie założenia przedsiębiorstwa społecznego - 3pkt.

d) kryteria dodatkowe – łącznie za te kryteria można uzyskać max. 12 pkt:

 • wniesienie środków własnych na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 5% wartości przyznanej dotacji – 4 pkt,
 • deklaracja zatrudnienia pracownika w trakcie 12 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej – 4 pkt,
 • deklaracja zatrudnienia pracownika w sektorze białej lub zielonej gospodarki trakcie 12 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej – 4 pkt.

Na podstawie dokonanych ocen Formularzy rekrutacyjnych I etapu rekrutacji układana jest lista Kandydatów, którzy złożyli Formularze rekrutacyjne, uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.

W oparciu o listę, o której mowa wyżej, Beneficjent zaprasza Kandydatów do II etapu, tj. konsultację z doradcą zawodowym. Beneficjent zastrzega sobie, iż oceną tą zostanie objęta maksymalnie dwukrotna liczba osób w stosunku do zakładanej wielkości grupy docelowej, która otrzymała największą liczbę punktów w ocenie Formularza rekrutacyjnego.

 1. II ETAP OCENY - weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.

Doradca za pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa, itd.) przeprowadza analizę predyspozycji, na podstawie której wydaje opinię (pozytywną lub negatywną). Dokonujący analizy predyspozycji sporządza pisemne uzasadnienie swojej opinii oraz przyznaje punkty w skali 0-40 pkt. Efektem końcowym jest wydanie opinii przez doradcę (pozytywnej lub negatywnej) kwalifikującej lub odrzucającą osobę do udziału w projekcie.

Maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania w II etapie rekrutacji wynosi 40 pkt.

Efektem doradztwa będzie również określenie posiadanej przez potencjalnego Uczestnika projektu wiedzy i kwalifikacji z zakresu prowadzenia firmy, co będzie podstawą do zindywidualizowania wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Po dokonaniu podsumowania punktów otrzymanych przez Kandydatów na I etapie oraz pozytywnej opinii otrzymanej na II etapie rekrutacji, sporządzana jest lista osób, które wzięły udział w rekrutacji, a kolejność na niej ustalana jest wg malejącej liczby punktów. Na podstawie powyższej listy tworzona jest również wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu – znajduje się na niej ok. 41 osób (w każdej z edycji), które otrzymały największą liczbę punktów na etapie rekrutacji.

Do projektu zakwalifikowani zostają wyłącznie Kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów z oceny opisanego pomysłu na otwarcie DG możliwych do zdobycia na etapie rekrutacji oraz pozytywną opinię wydaną przez doradcę na etapie II.

Wszyscy Kandydaci, którzy wzięli udział w rekrutacji, powiadamiani są pisemnie – e-mailem o wynikach rekrutacji, w terminie 5 dni od zakończenia procedury rekrutacji, tj. I i II etapu. Zanonimizowana, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji podawana jest do wiadomości na stronie internetowej www.lubelskiprzedsiebiorca.eu oraz w biurze projektu.

W ramach rekrutacji przewiduje się procedurę odwoławczą, dla Kandydatów którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym lub/i Kandydatów, którzy nie zgadzają się z otrzymaną oceną/opinią.

Zasady odwołania się Kandydatów od decyzji Beneficjenta określa szczegółowo § 4 Regulaminu rekrutacji uczestników.

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań Kandydatów następuje aktualizacja listy Kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji, w oparciu o wyniki procedury odwoławczej i na jej podstawie sporządzana jest ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym.

Po zakwalifikowaniu się Kandydata do udziału w projekcie należy dostarczyć do Biura Projektu w ciągu 5 dni roboczych następujące dokumenty:

 • Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
 • Kserokopie otrzymanych zaświadczeń dokumentujących uzyskanie pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych (jeżeli dotyczy).